Έχει τεθεί σε ισχύ η σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 υποχρεωτική αναγραφή του ΜΗΤΕ σε όλες τις διαφημιστικές καταχωρήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων οι οποίες προβάλλονται σε Ελλάδα εξωτερικό.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 165 του  Ν. 4070/2012 αναφέρεται:

3. Σε όλες τις διαφημιστικές καταχωρήσεις των τουριστικών επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, οι οποίες προβάλλονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς, τον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, ιστοσελίδες ή ιστολόγια του διαδικτύου, αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός μητρώου της επιχείρησης (ΜΗΤ.Ε.) με τρόπο ώστε να καθίσταται με σαφήνεια και ευκρίνεια αντιληπτός από τον αποδέκτη του διαφημιστικού μηνύματος. Στους παραβάτες της ανωτέρω διάταξης επιβάλλεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Ε.Ο.Τ., πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ υπέρ του Ε.Ο.Τ.. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. ορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Με όμοια απόφαση δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω προστίμου.